Kreativitet och ledarskap – konsten att få loss kraften i oss var och en

Att kreativitet är allt viktigare i ökande komplexitet och snabbare förändringstakt – det hör vi från många olika håll just nu. Men vad är egentligen kreativitet? Och hur leder vi på ett sätt så att vi skapar utrymme för var och ens kreativitet?
Detta är två frågor som vi längtade efter att utforska tillsammans med andra i ett kreativt sammanhang och vad kan då vara bättre än scenkonsten – en bransch som bygger på att frigöra kreativitet, i vart fall på scenen? Vi bjöd därför in till en think tank med ett antal skickliga och modiga ledare från scenkonsten.

Vad är då kreativitet? Kreativitet är något som vi människor har ägnat oss åt tiotusentals år. När man studerar det närmare tycks det vara en grundläggande mänsklig drivkraft som vi alla besitter och använder oss av i princip dagligen tack vare vår kognitiva förmåga att föreställa oss saker som inte finns eller inte har hänt, d.v.s. det vi också kan kalla vår fantasi. Så oavsett om vi använder vår fantasi för att skapa eller för att oroa oss för mötet imorgon eller inlämningen nästa vecka, så är det exempel på vår kreativa kapacitet. Ett sätt vi brukar beskriva hur kreativitet tar sig i uttryck är en process i tre steg som först sker helt och hållet inne i våra huvuden för att sedan steg för steg söka sig ut mot andra omkring oss:

Fantasi (en kognitiv/inre kreativ process=======>
Gestaltning (en manifesterande, yttre kreativ process som görs ensam eller tillsammans med andra====>
Sändning (en riktad, interpersonell kreativ process) =======>

Varje steg vidare i processen är hos de flesta av oss förenat med någon form av inre motstånd – t.ex. i form av prestationsångest eller rädsla. Kreativitet förefaller vara starkt förenat med vår sårbarhet, då det handlar om att plocka fram och visa upp bitar av vårt inre i form av tankar och känslor. Att beskriva en idé, ett projekt eller en text eller bild man skapat blottar oss och utsätter oss för andras tyckanden – och här vi kan börja sätta upp hinder för oss själva. Och vi behöver ”courage” och ”compassion”, d.v.s. mod och medkänsla, både för mig själv och andra, för att leda oss genom motståndet som finns i att förflytta sig från en inre tanke till gestaltning och sist till sändning. Och varför är det viktigt? Vi har en slags inre drivkraft som gör att vi längtar vidare i processen – den där idén som börjar ta form i vårt huvud vill vi ge en form i det yttre och sedan berätta om för andra på något sätt. Dessutom är det viktigt i varje organisation och företag att människor kommer igenom processens alla tre steg eftersom det är då vi får resultat och effekt av de idéer som verksamheten behöver för att utvecklas och frodas.

Hur leder vi då på ett sätt som frigör kreativitet? I samtalen med dessa scenkonstledare som spenderat åratal att leda på olika sätt i de kreativa miljöer, som t.ex. en teater eller ett konserthus är, väcktes och stärktes insikten om vikten av att skapa trygghet och tillit. Att skapa ett tryggt rum - en vagga eller en korg - där tilliten är så stark att motståndet inte stoppar oss utan att kreativiteten istället frigörs – det vi skulle kalla psykologisk trygghet. I en repetitionssal är det väldigt tydligt, men hur kan vi förflytta den insikten till andra arenor i en organisation? Att skapa möten där alla får komma till tals, blir sedda och bekräftade. Där vi bjuder in till dialog och delaktighet tidigt i frågor –där vi är transparenta och inte skapar informationsövertag i någon riktning. Att avsätta tid och ha tålamod. Där vi lägger oss vinn om att skapa trygghet – i alla dimensioner i en organisation – för oss själva, i våra team, i våra interna partnerskap men också uppåt, gentemot de chefer ansvarar för organisationen som helhet. Eftersom det är i en samverkande miljö som människors kreativitet får de bästa förutsättningarna att komma till uttryck.

En annan insikt som väcktes var vikten av att skapa utrymme för nya perspektiv och idéer. För att få loss kreativiteten behövs därmed möten som är tvärfunktionella och gränsöverskridande, där olika yrkesgrupper möts och samtalar – för att skapa förståelse och berikas av varandras perspektiv och utifrån det kunna samskapa nya lösningar. Vi pratade också om vikten av att involveringen sker på riktigt, d.v.s. att med en fråga kommer handlingsfrihet men också ansvar.

Allt detta är ju egentligen receptet på hur vi försätter våra hjärnor i belöningsläge istället för hotläge – där vi får tillgång till vår pannlob, prefrontala cortex, den del av hjärnan där vår kreativitet, lösningsförmåga och förmåga att skifta perspektiv sitter. Denna grundläggande insikt om hur vi är programmerade kan vi använda när vi vill frigöra kreativiteten i människor – och därmed i organisationerna – för att skapa islossning. Och med islossningen kommer verksamhetsresultaten – oavsett om det är högre konstnärlig kvalitet eller bättre resultat på bottom line.

- Jenny Nyström, Lotten Tegstam Welinderr & Anna Wilhelmsson, partners på Gaia Leadership

#creativity #businessandpersonalgrowthatthesametime  #transformingleadership  #allaärenledare

På fotot: Anna Wilhelmsson och Lotten Tegstam Welinder

 

Gaia Leadership