Tillit byggs genom konsekvent handling

I början av mars hölls frukostseminariet: Samtal i ögonhöjd: “Hur hittar vi kraften i tillitsbaserad ledning och styrning?” i Gaias regi, i Stockholm.
Vi fångade upp ett antal viktiga frågeställningar från deltagarna. Frågorna var disparata och på många olika plan, från ”hur skapa tid och rum i budgeten” och ”hur klara att ta steg mot det okända” till ”hur göra medarbetarna delaktiga i vardagen”.  Det visar att de flesta är ovana vid hur tillitsbaserat ledarskap och styrning kan ske. Vi är alldeles i början av utvecklingen. Detta avspeglades också i deltagarnas höga engagemang och nyfikenhet på varandras tankar i de följande gruppdiskussionerna. Behovet av ett starkt utvecklat ledarskap var tydligt.   

I de efterföljande diskussionerna kom den centrala frågan upp om i vilken grad man behöver ändra balansen mellan tillit och kontroll, där den förhärskande styrmodellen i offentlig sektor ”New Public Management” i huvudsak bygger på kontroll.

Det konstaterades att i den tillitsbaserade styrmodellen blir feedback-dialogen ”i ögonhöjd” ett allt viktigare uppföljningsinstrument. Detta i kontrast mot att man som chef sitter vid sitt skrivbord och analyserar det ekonomiska utfallet för att få kontroll. I dialogen kommer man åt kraften med att lyssna och inspirera.

En deltagare likställde tillit med öppenhet. Att våga vara transparent och att våga släppa garden. Det är i de mjuka kulturfrågorna som avgörandet sker om tillit ska uppstå. Dvs tillits byggs genom konsekvent handling. Tillit skapas inte, dvs uppstår inte på kommando.

Och djupt bakom förutsättningarna för tilliten ligger vår hjärnas programmering. Vi är överprogrammerade för att upptäcka hot eller obehag från våra miljontals år på savannen. Det vill säga; som ledare behöver vi medvetet betona positiva, konstruktiva återkopplingar för att balansera oro och negativa omdömen.  

En viktig tanke som berördes var att människan har lättare att göra kompletteringar till det befintliga arbetssättet än att starta om helt på nytt. Det bygger på hjärnans sätt att utvecklas. Neuronerna växer snabbast där det redan finns många neuroner, dvs mer som nya kvistar på en befintlig gren än som en ny gren. Detta talar också för att man inte bör frestas att snabbt kasta sig in i en ny ledningsmetod. Dels behöver alla inblandade få möjlighet att förstå varför ändringen sker, så att inte oro uppstår. Dels passar det nya inte för alla verksamheter. Dessutom tar en del personer längre tid på sig att ställa om än andra. Här behövs således en tidsskala som möjliggör en grundlig genomarbetning av den tillitsbaserade styrningen och ledningen med all personal, så att det hela hänger ihop för individen.

Det stora engagemanget från deltagarna visade att ämnet är väldigt aktuellt för de flesta.

-Berne Landgren, partner på Gaia Leadership

-Längst fram på fotot: Berne Landgren och Markus Östlund, båda partners på Gaia Leadership.

Gaia Leadership