Energimyndigheten

Vi leder mot ett energismart samhälle

Starten
Ledningsgruppens systematiska utveckling till en samspelande, effektiv grupp med tillit och med samsyn omkring den gemensamma inriktningen var en avgörande framgångsfaktor för de svåra ned- och bortprioriteringarna som behövde göras under 2015. Det skapade också ett äkta engagemang hos alla medarbetare på Avdelningen för Energieffektivisering – en av fyra sakavdelningar på Energimyndigheten, för att forma en tydlig, gemensam inriktning och ett ledarskap där alla är delaktiga.

Se hela intervjun med Anita Aspegren Avdelningschef på Avdelningen för Energieffektivitet
vid Energimyndigheten:

Ledarskapet som drivkraft i förändringsresan under 2015
Utgångsläget var en rejäl utmaning för avdelningen när 2015 startade. Omfattande aktiviteter hade avslutas vid årsskiftet. Uppdragen hade drivits tillsammans med landets Kommuner, Länsstyrelser och Landsting. Nya uppgifter tillkom och en effektivisering skulle göras av kvarvarande uppgifter. Samtidigt var uppdraget att externt tillsammans med nationella och internationella aktörer driva på utvecklingen.
Vägen som valdes utgick från förvissningen att i varje medarbetare finns en mycket stor kunskap och ett engagemang för de energipolitiska målen. Förändringsarbetet utgick ifrån det långsiktiga perspektivet med de energipolitiska målen 2020, 2030 och ännu längre bort samtidigt som en systematisk satsning gjordes på ledarskapet. En genomarbetad process med medverkan av alla medarbetare har skapat samsyn om avdelningens viktiga roll för Sverige som föregångsland inom hållbar energianvändning.
Ledningsgruppen arbetade, med engagemang av all personal i en process, fram en gemensam långsiktig inriktning och väg framåt, som skapade förutsättningar för var och en i den kvalificerade personalstyrkan att kunna kliva fram och bidra till helheten. En grupp medarbetare från varje enhet utvecklade verksamhetslogiken i dialog med ledningsgruppen.
Med den valda inriktningen: ”Mot ett energismart samhälle som ger mervärde” kunde en tydlighet skapas hur smart energianvändning kommer att ge stora mervärden för många olika samhällssektorer exempelvis bygg, industri, produkter, transport och i relation till alla samhällets olika aktörer. Denna insikt blev därför starkt motiverande och gav bättre underlag för prioriteringarna i den dagliga verksamheten.
Ledningsgruppen spelade en stor roll för att detta skulle lyckas. Genom att arbeta med en effektiv gruppdynamik, där varje medlem i gruppen såg sin roll främst som en representant för hela avdelningen och inte enbart som representant för den egna enheten arbetades stuprörslogiken bort. Gruppen skapade lugn kring sig och sakproblem och prioriteringar kunde lösas relativt friktionsfritt genom ökad tillit mellan gruppmedlemmarna som alla kunde ta ansvar för och utåt försvara helhetens behov. Något som var särskilt viktigt eftersom de ändrade förutsättningarna i början av året var så stora och påtagliga.
Ledningsgruppen har därmed trätt fram som den samlande kraften för avdelningens utveckling mot den långsiktiga inriktningen där varje medlem ser sin viktiga del och sitt ansvar för helheten.
I den medarbetarundersökning som genomfördes under slutet av 2015 bekräftades den positiva utvecklingen i en rejäl ökning av medarbetarindex, utifrån en sedan tidigare bra nivå. Särskilt omdömet om ledarskapet ökade kraftigt på avdelningen.

Lärdomar
Vi har träffat Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten för att ta del av hennes erfarenheter från den förändringsresa som hennes avdelning genomgick under 2015 se videoklippet ovan.

Förändringsprocessen
På frågan till Anita vilka lärdomar hon tar med sig svarar hon:
– Den gemensamma inriktningens betydelse är svår att överskatta. När alla har varit delaktiga i att forma den, förstå dess stora, konkreta betydelse för var och en i vardagen, så blir den starkt motiverande och sammanbindande i stort och smått.
Ibland står man inför omfattande förändringar som blir rejäla utmaningar, men förändringar är samtidigt vardagen för alla chefer.
– Det som också är bra är insikten om att vi aldrig kommer bli färdiga när det gäller förändringsbehov. All utveckling av avdelningen som organisation sker i relation till nya och befintliga uppdrag och kräver förändringar. Det är ju så allas vår vardag ser ut. Och även inom den förändringsprocess vi har genomfört finns det en hel del att arbeta vidare med. Resultatet från vår förändringsresa år 2015 gör oss starkare även inför kommande behov av förändringar. säger Anita Aspegren
På frågan vad som känns bra när nu förändringsprocessen för år 2015 är i mål
svarar Anita Aspegren
Vi lyckades forma en kraftfull, långsiktig målbild i en systematisk process med ett personligt ledarskap hos alla medarbetare i en stökig yttre situation, där känslan för helheten utmanades. Att ledningsgruppen klev fram och visade stor mognad och därmed blev en offensivt samlande kraft för övriga organisationen.

Framtiden
Att ha denna tydliga utvecklingsfas i ryggen kommer att betyda mycket för avdelningens förmåga och kraft att skapa mervärden genom öppenhet för nya tankar, aktiv samverkan med andra aktörer och smarta energilösningar. Därmed kommer vi effektivt kunna bidra till Energimyndighetens och samhällets långsiktiga mål att skapa ett hållbart energisystem bortåt år 2030 respektive år 2050.
Därför har utvecklingsmålet för nästa 12-månaders period satts till:
Alla förstår syftet/kärnan och hur var och en kan bidra.
Majoriteten av personalen förstår innebörden av det offensiva ledarskapet/medarbetarskapet och använder det.

Fakta om verksamheten
Avdelningen för Energieffektivisering är en av fyra sakavdelningar på Energimyndigheten. Avdelningens uppgift är att främja resurseffektivisering, förnybart och en smartare energianvändning inom byggnad-, industri-, transportsektorerna och inom samhällsbyggnadsområdet. Vidare ansvarar avdelningen för implementeringen av ett antal lagstiftningar och deltar vid framtagande av nya EU-direktiv inom området.
Arbetet sker bl.a. genom forskning, ekonomiska stöd, informationsinsatser, teknikupphandlingar, nätverksarbete och genom tester av produkter. Avdelningen har omfattande samarbeten med företag, kommuner, regionala aktörer och förstås även myndigheter och samarbetspartner internationellt. Informationsinsatser vänder sig indirekt även till enskilda konsumenter.
Avdelningen är organiserad i fyra enheter, varav en enhet även innefattar det fysiska laboratoriet- Testlab. Tre enheter finns i Eskilstuna och en i Stockholm.
Avdelningen har under det år som gått har vidareutvecklat sin verksamhet i en systematisk förändringsresa. Den har rustat sig för att ännu bättre kunna samverka med aktörerna inom energiområdet, för att skapa en innovativ och utvecklande bransch, som också driver på i den internationella utvecklingen av smarta energilösningar.
Arbetet kommer att skapa energieffektivisering och andra mervärden inom många olika samhällssektorer och bidrar på så sätt till att skapa ett hållbart energisamhälle.

Om Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. De utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Utvecklingen av förnybara energikällor får stöd av Energimyndigheten, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Energimyndigheten deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. De tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och energidepartementet). De får våra uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. I regleringsbreven står bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur dessa ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter. Uppdrag kan också komma från andra departement. Energimyndighetens värdegrund.