DHL

dhl

DHL & Gaia Leadership began cooperating in 2004.

When I took over as head of the Oceanfreight business area, which had just emerged from a deep crisis, I looked for a partner who could help us develop leadership. I wanted a partner who could challenge us to raise the bar as regards people’s personal leadership. In also wanted a partner who could strengthen our management team’s efforts and who could match the individuals’ driving forces to each other and help us find out what the different business areas wanted to achieve.
Our goal was to be the leading company in the industry and strengthen our position in DHL’s global sphere. After careful selection I began a partnership with Gaia Leadership and since then they have been our partner of choice for leadership development.

In 2007, when we were going through one of the biggest mergers in the industry, we deepened our cooperation with Gaia Leadership. At that time we focused on developing the management team and coaching for top management in Sweden and for all management teams at the level below that to strengthen our leaders’ ability to lead themselves and thereby improve others’ leadership.
In January 2008 I was appointed CEO of the whole company and chose to continue cooperating with Gaia Leadership. Despite the recession we have continued to focus on spreading “the Gaia Leadership” throughout the company.

An incredible number of things have happened since 2004. We have worked together to develop some 100 managers, run programmes for individual managers and worked with employeeship. Gaia Leadership have also given us support in drawing up our annual business plan and helped us integrate companies that we have incorporated into our business.

I find Gaia Leadership’s consultants to be keenly aware and support and challenge us to adopt new insights and change the way we work. It hasn’t been easy but on the other hand we never thought introducing a new kind of leadership would be simple. The strategy is still the same though – involved employees mean satisfied customers and satisfied customers lead to good results.
What has our cooperation given us? We are still the industry leader. Since 2004 only a few key people have left us, but on the other hand many have taken on new roles as leaders both in Sweden and in the global organisation.

How did things go for the business area when our cooperation began? We took the number one position in the industry in 2006 and we’re still number one. The business area has also won the ”Best Oceanfreight Country Award” several years in a row for having the highest growth in Europe in ocean freight.

Ulf Nilsson
CEO, DHL Global Forwardingdhl

Samarbetet mellan DHL och Gaia Leadership inleddes våren 2004.

När jag tillträdde som chef för affärsområdet Oceanfreight, som just tagits sig ur en djup kris, sökte jag efter en partner som kunde hjälpa oss att utveckla ledarskapet. Jag ville ha en partner som kunde utmana oss till att höja nivån på individernas personliga ledarskap. Dessutom ville vi ha en samarbetspartner som kunde stärka ledningsgruppens arbete och som kunde skapa en matchning mellan individernas inre drivkrafter och hjälpa oss få fram vad de olika affärsområdena ville åstadkomma.

Vårt mål var att bli det ledande företaget i branschen och stärka vår interna position i den globala DHL-sfären. Efter en urvalsprocess inledde jag ett partnerskap med Gaia Leadership och de har sedan dess varit vår utvalda samarbetspartner för ledarskapsutveckling.

Under 2007 när vi genomgick en av branschens största sammanslagningar fördjupade vi samarbetet med Gaia Leadership. Vi satsade då på ledningsgruppsutveckling och coaching för högsta ledningen i Sverige och för samtliga ledningsgrupper på nivån under. Syftet var att stärka ledarnas förmåga att leda sig själva och att genom detta förbättra ledarskapet av andra.

I januari 2008 blev jag VD för hela bolaget och valde då att fortsätta samarbetet med Gaia Leadership. Trots lågkonjunkturen fortsatte vi att satsa på att få ut ”Det Offensiva Ledarskapet” i hela organisationen.

Sedan 2004 har otroligt mycket hänt. Tillsammans har vi arbetat med att utveckla cirka 100 chefer, vi har genomfört program för enskilda chefer och arbetat med medarbetarskapet. Gaia Leadership har också stöttat oss i vårt årliga affärsplansarbete och hjälpt oss att integrera de bolag vi införlivat i verksamheten.

Jag upplever att Gaia Leaderships konsulter är lyhörda, stöttar och utmanar oss mot insikter och mot förändrat beteende. Allt har inte gått lätt, men vi trodde inte heller att det skulle bli enkelt att införa ett nytt ledarskap. Strategin kvarstår dock – genom engagerade medarbetare får vi nöjda kunder och genom nöjda kunder får vi goda resultat.

Resultatet av vårt samarbete? Vi är fortfarande branschledande. Sedan 2004 har få nyckelpersoner lämnat oss. Däremot har flera tagit nya ledarroller i såväl den svenska som den globala organisationen.

Hur gick det då för affärsområdet där samarbetet startade? Vi etablerade oss som nummer ett i branschen år 2006, en position som vi fortfarande håller. Dessutom har affärsområdet under flera år fått den interna utmärkelsen ”Best Oceanfreight country Award” detta eftersom vi har haft den högsta tillväxten i Europa inom sjöfrakt.

Ulf Nilsson
VD, DHL Global Forwarding