självskattning 360

360+ Gaia Leadership

Gaia Leadership 360+ är marknadens modernaste 360-verktyg. Vi kallar det 360+ för att det bygger på modern forskning om ledarutveckling och neurovetenskap kombinerat med Gaia Leaderships mångåriga erfarenhet kring ledarskap och personlig utveckling.  Ett verktyg för att skapa resultat på en ny nivå.

Med utgångspunkt i organisationens helhetsperspektiv reflekterar fokuspersonen kring sina beteenden och effekterna av dessa. Självreflektion utgör den viktigaste utgångspunkten för utveckling och tillväxt som individ och ledare. Tillsammans med andras bild av fokuspersonens ledarskap – feedback – kan personen få syn på styrkor och utvecklingsområden samt hur denne på ett ännu effektivare sätt kan bidra till organisationens utveckling mot vision, mål, värdegrund och ökade resultat.

Verktyget visar synliga beteenden på ett icke dömande sätt och ger därför fokuspersonen handfast och konkret stöd i sin personliga utveckling. Genom att arbeta med verktyget i en ledningsgrupp förstärks också relationsskapande beteenden och teamkänsla samt ökar individernas och gruppens kommunikativa förmåga och engagemang för den gemensamma uppgiften.

Gaia 360+ är också ett utmärkt stöd för att utveckla en feedback- (eller ännu hellre en ”feedforward-”) kultur i organisationen.

 

Vi har utvecklat ett eget 360-verktyg

Vi har skapat ett verktyg som

 • Bygger på modern forskning om ledarutveckling och neurovetenskap
 • Stödjer fokuspersonen (personen om vilken man gör undersökningen) i sin framtida utveckling utifrån resultatet
 • Skapar nyfikenhet och vilja att förstå mer om sig själv
 • Är icke-dömande, utan ”bra” och ”dåligt”
 • Stödjer Gaia Leaderships grundfilosofi om det offensiva ledarskapet

Gaia Leadership 360+ bygger på modern forskning om ledarutveckling och neurovetenskap. Detta har vi kompletterar med Gaia Leaderships mångåriga erfarenhet kring ledarskap och personlig utveckling. Gaia 360+ bygger på att visa synliga beteenden samt ge fokuspersonen stöd i sin strävan och utveckling framåt.

Ett validerat verktyg

”Nu har jag analyserat färdigt Gaia 360 instrument. Jag har använt vedertagna vetenskapliga (psykometriska) metoder och jag måste säga att jag är imponerad. Jag har under mina femton år som psykometriker varit väldigt skeptiskt inställd till 360 instrument, mycket pga av att det är dålig kvalitet på både definition av vad man mäter och frågornas innehåll. Det är därför väldigt roligt att jag hade fel i detta fall, ni har ett instrument som håller hög kvalitet i både definitioner och frågornas kvalitet.”
Så uttrycker sig den docent i psykologi – psykometriker – som granskat vårt 360-verktyg.

Användningsområden

 • Individuell chefs- och ledarutveckling
 • En del av ett ledarutvecklingsprogram
 • Årlig uppföljning av organisationens chefer och ledare
 • Stöd till individuella utvecklingsdialoger
 • Feedbackinstrument

Upplägg och Innehåll

Att genomföra en 360 innebär att en individ gör en självskattning i en webbenkät inom 22 områden där olika delar av ledarskap mäts i 6 nivåer av beteende inom varje område. Utöver dessa områden finns tre fritextfrågor som berör styrkor och utvecklingsområden i ledarskap samt övrig feedback.
För att få ett bra underlag till utveckling svarar dessutom ett antal respondenter till fokuspersonen på samma områden, nivåer och fritextfrågor. På så sätt uppstår en likhet eller skillnad mellan fokuspersonens självbild av sitt ledarskap och respondenternas bild. Denna information bearbetas och återkopplas till fokuspersonen för insikter och stöd i dennes ledarutveckling. Exempel på respondenter kan vara fokuspersonens närmaste chef, ledningsgruppskollegor, direktrapporterande medarbetare eller andra med relevant relation till fokuspersonen.

Återkoppling av svaren

För att säkerställa en kvalitativ återkoppling går fokuspersonen igenom underlaget från enkäten vid två individuella möten tillsammans med en av Gaia Leaderships konsulter. Tillsammans reflekterar och fastställer konsult och fokusperson bl.a. styrkor, självbild och utvecklingsområden.

Trepartssamtal med närmaste chef

I det andra samtalet förbereds också ett trepartssamtal med närmaste chef. Syftet med detta samtal är att skapa en dialog på ny nivå mellan fokuspersonen och dennes chef. Fokuspersonen för möjlighet att utifrån sitt resultat beskriva sina drivkrafter, styrkor och behov.

Anpassning

Gaia Leadership 360+ kan också anpassas utifrån kundens behov och förutsättningar genom att t.ex. tillämpa kundens chefspolicy, värdegrund, ledningsfilosofi eller kundens språkbruk och terminologi i rörelseområdena för att skapa ett tydligare och mer direkt underlag. Om kunden har andra områden som är relevanta att implementera kan detta göras i samarbeta med Gaia Leadership.

Sammanfattning

Gaia Leaderships egenutvecklade 360+ verktyg för personlig utveckling genom fördjupad insikt och självkännedom i förhållandet mellan egen och andras syn på ditt ledarskap. Ett verktyg för att skapa resultat på en ny nivå.

Kostnad

Kostnaden baseras på antal fokuspersoner, samtal och grad av anpassning. Kontakta oss för ett prisförslag.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta Gaia Leadership på:
kontakt@gaialeadership.com eller 08-459 77 80

Du kanske även är intresserad av:

 • Coaching

  Genom att arbeta med en professionell coach kan du vidga dina perspektiv...

  Läs mer

  Det Kommunikativa Ledarskapet

  Det handlar om lust. Och det handlar om vilja

  Läs mer

  Ledarutveckling

  En organisations förmåga att vara konkurrenskraftig och skapa värde avgörs av...

  Läs mer
 • Ledningsgruppsutveckling

  Undersökningar visar att endast 25% av ledningsgruppers medlemmar anser att de representerar helheten...

  Läs mer

  On demand coaching

  Läs mer

  Relational Management

  När vi undersöker de mest ekonomiska företagen finner vi att de också har en unik...

  Läs mer
 • Strategi och styrning

  Gaia Leadership stödjer verksamheter att hitta fungerande samspel mellan...

  Läs mer