Filosofi

Vår ledarskapsfilosofi – Det Offensiva Ledarskapet

Alla som verkar i framgångsrika verksamheter vet att extraordinära resultat infinner sig när det finns en stark inre drivkraft hos individen – och när den kopplas till organisationens syfte, vision och mål.

Med den förändringstakt som vi idag upplever är den gamla idén om chefens ledarskap över medarbetaren ineffektiv. Att som chef utöva ett ledarskap som bygger på kontroll och kunskapsövertag, att försöka motivera och ta ansvar för medarbetarnas utveckling och resultat blir i längden ohållbart.

För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett nytt ledarskap. Vår ledarskapsfilosofi – Det Offensiva Ledarskapet – adresserar fyra centrala perspektiv i ett framgångsrikt ledarskap:

  • Samspelet mellan delen & helheten.
  • Den inre & yttre tillväxten.
  • Relationen mellan chefen & medarbetaren.
  • Integrationen av kultur & struktur.

Samspelet mellan delen & helheten

I takt med att komplexiteten ökar kan allt färre problem lösas utan ett helhetsperspektiv – samspelet mellan delarna och helheten sätts i fokus och blir en kritisk framgångsfaktor.

Det Offensiva Ledarskapet adresserar samspelet mellan individen och verksamheten. Individen utmanas att – oavsett roll – ta ansvar för att verksamheten lyckas samtidigt som verksamheten utmanas att investera i individerna för att lägga grunden för sin framtid.

I det framgångsrika teamet vill individerna varandras framgång. Teamet som helhet kan inte lyckas om inte delarna blir framgångsrika. På samma sätt kan inte individen i teamet bli framgångsrik om inte teamet lyckas.

Den inre & yttre tillväxten

Vi är övertygade om att de allra flesta människor vill bidra i viktiga frågor. Genom tiderna har entreprenörer gång på gång visat att det är möjligt att, utifrån sin idé och sitt syfte, åstadkomma banbrytande resultat – många gånger med begränsade resurser.

Det Offensiva Ledarskapet tar fram entreprenören i människan. När medarbetarna i en organisation utgår ifrån den egna inre drivkraften, utvecklar sin självkännedom och värdesätter sina idéer sker en inre tillväxt som skapar yttre tillväxt och resultat på helt nya nivåer. Entreprenörens förhållningssätt att hela tiden leta efter problem som behöver lösas skapar en livskraftig organisation som kan tackla de förändringar som verksamheten ständigt möter.

Relationen mellan chefen & medarbetaren

I Det Offensiva Ledarskapet förändras chefskapet från att vara den som motiverar till att bli den som ser och utmanar varje människa att utveckla sitt ledarskap. Att tillvarata och förstärka medarbetarnas inneboende önskan om utveckling och säkerställa kopplingen mellan verksamhetens mål och individernas drivkrafter.

Det personliga ledarskapet hos varje individ sätts i fokus – det egna ansvaret för sin motivation och utveckling accentueras. Därigenom skiftar dialogen och arbetssättet i organisationen – chef och medarbetare utmanar och utvecklar varandra. Därmed blir alla en del av ledningsfunktionen, något som vi ser är avgörande för framgångsrika och värdeskapande organisationer.

Konkret sker detta genom vår idé Den Offensiva Leverantören som gör medarbetaren till en offensiv leverantör som värdesätter sitt erbjudande och kopplar det till chefens d v s kundens möjligheter, utmaningar och behov Likt en leverantör, på vilken marknad som helst, sätter medarbetaren även sitt pris och beskriver viktiga förutsättningar som behövs för att kunna leverera på ett för båda parter lönsamt sätt. Arbetssättet skapar en kund- och resultatorienterad kultur såväl inåt i den egna organisationen som utåt i samspelet med kunder och intressenter.

Integrationen av kultur & struktur

Uthålliga resultat och värdeökning över tid skapas när kultur och struktur integreras i verksamheten. Tyvärr saknas alltför ofta starka kopplingar mellan vackra ord uttryckta i värderingar och verksamhetens konkreta struktur och arbetsformer. Det leder till en förödande känsla av att det inte hänger ihop – att det som sägs och det som görs är skilt från varandra vilket i sin tur minskar tilliten och motivationen.

Istället behövs arbetsformer som stödjer våra värderingar och värderingar som stödjer det dagliga arbetet. Att som ledare skapa strukturer och processer där allas engagemang och lust kan tillvaratas skapar tilltro och resultat.

Vår ledningsfilosofi utvecklas och fördjupas ständigt – inte minst i mötet med dig. Vi ser därför fram emot många givande tillfällen där vi får ta del av dina idéer kring framtidens ledarskap.