Eva Engström Dray, Sverige

”Individens & verksamhetens utveckling behöver samspela för att skapa långsiktiga resultat”

Ledarskapet spelar en avgörande roll för hur framgångsrik en organisation blir i sitt förändrings- och utvecklingsarbete. Många organisationer behöver utveckla ett ledarskap som bygger på att frigöra drivkraften hos medarbetarna att vilja bidra till helheten och ta ett gemensamt ansvar. En central uppgift i ledarskapet är att tillvarata och förstärka den drivkraften och koppla ihop den med verksamhetens mål och väg framåt. Målet är att skapa en organisation där varje medarbetare är sin egen ledare med förmåga att utifrån givna ramar agera på förändringarna som sker i omvärlden. Resultatet blir en organisation som både är effektiv och rolig att arbeta i.

Jag har över 20 års erfarenhet av strategisk kommunikation i ledande befattning från stora internationella koncerner. I min chefsroll har jag arbetat både strategiskt och operativt med utveckling av människor och verksamheter. Att bygga och stärka varumärke och värdegrund, driva förändringsarbete och vara stöd och rådgivare år chefer i kommunikationsfrågor var – och är – huvudfrågor på min agenda.

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att påverka och förändra för att uppnå resultat. Svaren på många verksamhetsutmaningar ligger i att skapa ett kommunikativt förhållningssätt och klimat som bygger på öppenhet, transparens och tydlighet samt tilltron till andra människors vilja och förmåga.

Sedan sex år är jag konsult med uppdrag både i privat och offentlig verksamhet samt i mindre entreprenörsdrivna företag. Jag har mött hundratals chefer och grupper i min roll som processledare, utbildare, coach och mentor. Mötena handlar om att möjliggöra en förflyttning från ett nuläge till ett önskat läge. Där är jag gärna en samtalspartner som bidrar till att skapa insikt i förändrings- och utvecklingsbehov genom att utforska, utmana och inspirera till nya perspektiv.

De mänskliga aspekterna – relationer, drivkrafter, känslor och förhållningssätt – är avgörande i förändringsarbete. Både individens och verksamhetens utveckling behöver samspela för att skapa långsiktiga och hållbara resultat. Som ledarskapskonsult och coach på Gaia Leadership vill jag bidra i det utvecklingsarbetet.

Eva Engström Dray
Partner på Gaia Leadership sedan 2016