Är tillit svaret på samtidens utmaningar?

Mycket talar för att svaret är ja men paradoxen är att mycket av utvecklingen går i en helt annan riktning. Finns det anledning att ställa oss frågan om ”tillit” är ett nytt modeord, eller finns det i detta palindrom insikter som utmanar oss som individer och sammanhang att se på vårt personliga ledarskap med nya ögon?

Vi ser en värld av oanade möjligheter. Förändringstakten ökar allt mer. En allt mer digital värld skapar förutsättningar för nya möten. Vi ser en värld där gränser suddas ut, där samarbete och gemensamt ansvarstagande blir allt viktigare.

Vi ser också en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism. I Europa ser vi konsekvenserna av att världssamfundet inte förmår bidra till att lösa kriser i Mellanöstern, i Syrien och delar av Afrika. Så här långt har inte heller Europa som helhet förmått lösa den stora flyktinganstormningen gemensamt vilket utsatt många länder för situationer vi inte varit förberedda på.

Vi ser en värld av omfattande utmaningar i form av global uppvärmning, utarmning av jordens resurser, ökade inkomstklyftor, ökad psykisk ohälsa, en åldrande befolkning, ökad aggression, instabilt säkerhetspolitiskt läge. Terrorismen och fundamentalismen har fått ny vind i seglen.

De nordiska samhällena präglas, i ett internationellt perspektiv, av hög tillit mellan individer men också mellan medborgare och förvaltning. Under senare år har dock graden av tillit minskat också i vårt hörn av världen. Samtidigt ökar komplexiteten och kraven på samverkan mellan olika aktörer. Förändringstrycket är starkt och ett starkare engagemang behövs för att möta dagens och framtidens utmaningar.

Djupgående, globala undersökningar visar att endast 13% av medarbetarna har ett starkt engagemang kopplat till sitt arbete.

I en värld som blir alltmer komplex och som förändras i hög takt blir människans förmåga att leda sig själv i relation till den helhet man är en central ledarskapsuppgift. Detta oavsett om man är chef eller medarbetare. Genom ökad medvetenhet och närvaro ökar förmågan att röra sig mellan olika perspektiv, att leda och hantera olika intressenter, att bygga tillit i starka team och att skapa och utveckla viktiga relationer.

Ingen människa kan utvecklas utan att ta ansvar för det sammanhang hen verkar i. Ingen helhet blir heller framgångsrik utan att var och en tar ansvar för att delarna utvecklas. Delen ansvarar för helheten och helheten ansvar för delen. Detta förutsätter ömsesidig tillit. På så sätt läggs grunden för att ta fram individernas fulla potential i samverkan med andra. Det sker genom ansvar och delaktighet och fyller organisationen med kraftfulla människor som mår bra.

För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs att varje individ tar sitt ledarskap, ett ledarskap vars yttersta syfte är att skapa en matchning mellan organisationens vision och mål (helheten) och individens önskan om utveckling och inre tillväxt (delen).

Micael Mathsson, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)70-588 33 67
Epost: micael.mathsson@gaialeadership.com
Följ gärna @MicaelMathsson på Twitter

* * *

I Almedalen 2017 bjuder Gaia Leadership den 3 juli in till ett offentligt samtal om ledarskapets betydelse för att etablera tillit: Vilket ledarskap krävs för tillitsfull styrning?
Torbjörn Skymning leder samtalet där Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman deltar tillsammans med Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge kommun och tidigare landshövding Kristina Alsér. Vi ses där!

 

Nedan kort intro av Laura Hartman, ordf Tillitsdelegationen och Lars Lagerstedt, Gaia Leadership.

Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

Varför värdegrund? Många undrar vad det finns för nytta med att ha en formulerad värdegrund. Vi går alla runt med en egen värdegrund. Våra värderingar finns med och påverkar alla de val vi gör. Det gäller också våra företag,...

Läs mer

184 mil av tillit

Hösten 2015 sprang jag genom Iran. Jag gjorde det för jag ville ha en värld av tillit, i motsats till den värld av rädsla som jag ser i nyheter och i många människors agerande. Min löpning genom Iran blev en...

Läs mer

2017-06-09 | Almedalen, Ledarskap, Tillit förändrar | 273

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?

Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt på arbetsplatsen som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Hur rustar...

Läs mer

En allt snabbare förändringstakt. Hur möter vi den som individ, ledare och organisation?

Omvärldens allt snabbare förändringshastighet skapar ett förändringstryck för såväl organisation som ledarskap och medarbetare. Framtidens oförutsägbarhet skapar oro eller osäkerhet hos individen. Forskning visar att oförutsägbarhet är en mental faktor som minskar vår kapacitet att tänka klart och bidra...

Läs mer

2017-06-01 | Almedalen, Förändring, Ledarskap, Utveckling | 167