Dussinmänniska eller medveten varelse?

Dussinmänniskans mer eller mindre oreflekterade livsväg torde vara den statistiskt vanligaste. Men inte sällan kan en livskris av något slag, en skilsmässa, en allvarlig sjukdom, en anhörigs död eller en världshändelse som berör en starkt utlösa valet att medvetet välja en annan livsinriktning. Det kan också vara mötet med en person, en bok eller film som berör en så starkt att man ser sig tvingad att ompröva hela livet.Då räcker Søren Kierkegaards stadier inte långt. De betecknar alla ytterligheter, men kan just därför vara till hjälp i den egna reflektionen. Den intressanta frågan är hur jag ser på mig själv, på de människor som står mig nära eller som jag möter, på samhället och världen i stort?   Det är lätt att ironisera över etikerns grundhållning, vilket Kierkegaard förstås också gör. Avsikten är tydlig, att hjälpa läsaren att våga välja själv, att använda sitt omdöme, sin intuition och fantasi. Ta sitt verkliga moraliska ansvar och våga stå för sina val, även om man själv skulle råka illa ut. Just i kontrasten mellan dussinmänniskan, estetikern och etikern läggs en av de viktigaste grunderna till den senare existentialismen. Den bästa formulering jag känner om ett sådant förhållningssätt kan man hitta hos Dag Hammarskjöld:

”Jag vet ej vem – eller vad – som ställde frågan. Jag vet ej när den ställdes. Jag minns ej att jag svarade. Men en gång svarade jag ja till någon – eller något. Från den stunden härrör vissheten att tillvaron är meningsfylld och att mitt liv därför, i underkastelse, har ett mål. Från den stunden har jag vetat vad det är att ”icke se sig tillbaka”, att ”icke bekymra sig för morgondagen”.

Flera av Kierkegaards verk, med många understrykningar, gick inte oväntat att hitta i hans bokhylla efter hans död.   Den senare existentialismen har förhållit sig ganska fritt till Kierkegaards stadieteori, men tagit fasta på dess grundtanke. Motsatsen till dussinmänniskan är den som vågar vara autentisk och väljer att själv välja sin existens. Jean-Paul Sartre skrev: ”Existensen föregår essensen”, vilket uttytt innebär att essensen, vad och vem en människa är, skapas efterhand under hela hennes liv och genom hennes aktiva val. Vi börjar med att bara vara, existera, men formar efterhand oss själva. Den medeltida tanken var ju den motsatta. Människan essens var förutbestämd, hennes namn, börd, ställning och i stort sett hennes framtid var given från början. Sedan skulle hon bara under livet, i sin existens realisera det givna på bästa sätt. Det gav inte mycket frihet att välja.   I många av dagens genetiska och psykologiska teorier framskymtar en liknande tanke. Arv och miljö bestämmer vilka vi är och skall bli.  Existentialismens utmaning är därför, trots att vi naturligtvis alla har ett genetiskt arv och växer upp i en given miljö, insikten om att vi idag har oändligt mycket större möjligheter än kanske någon tidigare generation att själva välja våra liv och forma vår essens genom medvetna val. Den inautentiska dussinmänniskan följer med strömmen och formas av den, men riskerar att förlora sig själv. För att kunna utveckla vår fria vilja så att den vågar ta språnget, behöver vi ägna mycken kraft åt självkännedom och omprövning av gamla livsmönster. Livspusslet kanske inte bara består av gamla bitar. Vi kanske också måste såga till några helt nya. Hur tänker du? Lennart Koskinen

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660