Digitalt ledarskap 5 dimensioner

Digitalt ledarskap

Synen på människan och ledarskap förändras. Nya forskningsresultat, insikter och erfarenheter bidrar, liksom de nya förutsättningar som bl.a. digitalisering och snabb kunskapsspridning innebär, till att vårt sätt att leda förnyas. Den moderna ledaren inser att ledarskap inte längre kan begränsas till en hierarkisk relation ”uppifrån och ned”. Ett framgångsrikt ledarskap innefattar förmågan att leda i flera dimensioner.

De nya förutsättningar som digitaliseringen innebär leder till helt nya sätt att producera och konsumera. Många traditionella mellanled i processerna försvinner. Konsumenten eller medborgaren blir i allt högre grad medproducent. Samverkan mellan olika aktörer blir en självklar grundförutsättning.

Delarna i en produktionsprocess får helt andra samband sinsemellan än de beroenden som tidigare har identifierats och drivits i hierarkin. Affärs- och verksamhetslogiken förändras när nya organisatoriska och verksamhetsmässiga system växer fram som inte kan styras på traditionell väg.

Det beteende som vi tidigare betraktat som unikt för en mindre del av en organisation – ett innovativt arbetssätt – blir alltmer det beteende som behövs i alla delar av organisationen. Inga verksamheter kommer att vara oberörda. Allt blir utmanat i grunden.

Frågan är emellertid om ledarskapet hänger med? Våra etablerade strukturer står ofta i vägen för allt fler frågor som fått en ny logik. En ny verklighet utmanar oss med möjligheter och lösningar som inte passar in i våra gamla referensramar. Vad betyder detta för vårt sätt att organisera och leda en verksamhet?

Alla som verkar i framgångsrika verksamheter vet att extraordinära resultat endast uppnås när det finns en stark inre drivkraft hos individen som också kopplas till organisationens syfte, vision och mål. Min tes är att ytterst blir människans förmåga att leda sig själv det mest centrala ledarskapet, oavsett om man är chef eller medarbetare. Men ingen människa kan utvecklas utan att ta ansvar för det sammanhang hon verkar i. En avgörande förutsättning blir därmed vår förmåga att se och kommunicera sammanhang.

Ingen helhet blir heller framgångsrik utan att var och en tar ansvar för att delarna utvecklas. Delen ansvarar för helheten och helheten ansvar för delen. På så sätt läggs grunden för att ta fram individernas fulla potential i samverkan med andra. Det sker genom att sprida ansvar och delaktighet och det fyller organisationen med kraftfulla människor som mår bra.

Ett modernt ledarskap som kan fånga de möjligheter digitaliseringen innebär bejakar samspel i flera dimensioner. Ett framgångsrikt ledarskap har förmågan att:

  1. Sätta sig in i och kommunicerar helheten samt få det att hänga ihop. Storytelling om det attraktiva ”varför” är levande. Ett framgångsrikt ledarskap tar ansvar för att bidra till helheten.
  2. Skapa tillit i förändringen och har modet att låta medarbetarna testa nya idéer i agila processer och se misstag som lärande. Tror på att alla individer är ledare med förmåga att ta ansvar och visa det i handling.
  3. Engagera sig starkt för öppenhet och samarbete med omvärlden.
  4. Samverka och samspela internt mellan och över avdelnings- och verksamhetsgränser.
  5. Nyfiket betrakta sin egen förändring med en strävan till ökad självkännedom.

Slutsatsen är given. Ledarskapet kommer att ställas på stora prov. Förmågan att ”sammanhangssätta”, att se kundbehov, verksamhet och medarbetare på ett nytt sätt och samtidigt skapa tillit i förändringen blir viktiga ingredienser för ledarskapet i alla typer av verksamheter. Om vi också i vår tid förmår förnya vårt sätt att leda öppnas en stor möjlighet för Sverige och svenska företag och organisationers fortsatta förnyelse.

 

Micael Mathsson
Grundare, Gaia Leadership

 
Missa inte frukostseminariet som ger dig svar om Digital Transformation.Säkra din plats redan idag! Välkommen till Kentor Talks där Gaia Leadership medverkar Kentor.

Partnerskap – avgörande för framgångsrikt ledarskap

Vår tid är i stark förändring. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser en värld av globala...

Läs mer

Black Friday erbjudande

Från och med Black Friday den 24 november till och med den 30 november erbjuder vi 50% på ledarprogrammet: Det Offensiva Ledarskapet Att äga sin arena – för kvinnor som leder. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling...

Läs mer

Misslyckandets utmanande dynamik – nyckel till lärande

En reflektion från Samtal i Ögonhöjd – Gaia Leaderships frukostseminarium   Som nyanställd på Gaia Leadership deltog jag på mitt första frukostseminarium med temat ”Misslyckanden som värdefull resurs för lärande och innovation”. Inför seminariet slog jag upp ordet misslyckande...

Läs mer

Are you a plus- or a minusleader?

  Change is enabled with a change within oneself. It is hard to execute a true organizational change if the parameters of an equation do not hold. Good self-awareness and continuous self-reflection provide a great platform for positive change....

Läs mer