Digitalt ledarskap 5 dimensioner

Digitalt ledarskap

Synen på människan och ledarskap förändras. Nya forskningsresultat, insikter och erfarenheter bidrar, liksom de nya förutsättningar som bl.a. digitalisering och snabb kunskapsspridning innebär, till att vårt sätt att leda förnyas. Den moderna ledaren inser att ledarskap inte längre kan begränsas till en hierarkisk relation ”uppifrån och ned”. Ett framgångsrikt ledarskap innefattar förmågan att leda i flera dimensioner.

De nya förutsättningar som digitaliseringen innebär leder till helt nya sätt att producera och konsumera. Många traditionella mellanled i processerna försvinner. Konsumenten eller medborgaren blir i allt högre grad medproducent. Samverkan mellan olika aktörer blir en självklar grundförutsättning.

Delarna i en produktionsprocess får helt andra samband sinsemellan än de beroenden som tidigare har identifierats och drivits i hierarkin. Affärs- och verksamhetslogiken förändras när nya organisatoriska och verksamhetsmässiga system växer fram som inte kan styras på traditionell väg.

Det beteende som vi tidigare betraktat som unikt för en mindre del av en organisation – ett innovativt arbetssätt – blir alltmer det beteende som behövs i alla delar av organisationen. Inga verksamheter kommer att vara oberörda. Allt blir utmanat i grunden.

Frågan är emellertid om ledarskapet hänger med? Våra etablerade strukturer står ofta i vägen för allt fler frågor som fått en ny logik. En ny verklighet utmanar oss med möjligheter och lösningar som inte passar in i våra gamla referensramar. Vad betyder detta för vårt sätt att organisera och leda en verksamhet?

Alla som verkar i framgångsrika verksamheter vet att extraordinära resultat endast uppnås när det finns en stark inre drivkraft hos individen som också kopplas till organisationens syfte, vision och mål. Min tes är att ytterst blir människans förmåga att leda sig själv det mest centrala ledarskapet, oavsett om man är chef eller medarbetare. Men ingen människa kan utvecklas utan att ta ansvar för det sammanhang hon verkar i. En avgörande förutsättning blir därmed vår förmåga att se och kommunicera sammanhang.

Ingen helhet blir heller framgångsrik utan att var och en tar ansvar för att delarna utvecklas. Delen ansvarar för helheten och helheten ansvar för delen. På så sätt läggs grunden för att ta fram individernas fulla potential i samverkan med andra. Det sker genom att sprida ansvar och delaktighet och det fyller organisationen med kraftfulla människor som mår bra.

Ett modernt ledarskap som kan fånga de möjligheter digitaliseringen innebär bejakar samspel i flera dimensioner. Ett framgångsrikt ledarskap har förmågan att:

  1. Sätta sig in i och kommunicerar helheten samt få det att hänga ihop. Storytelling om det attraktiva ”varför” är levande. Ett framgångsrikt ledarskap tar ansvar för att bidra till helheten.
  2. Skapa tillit i förändringen och har modet att låta medarbetarna testa nya idéer i agila processer och se misstag som lärande. Tror på att alla individer är ledare med förmåga att ta ansvar och visa det i handling.
  3. Engagera sig starkt för öppenhet och samarbete med omvärlden.
  4. Samverka och samspela internt mellan och över avdelnings- och verksamhetsgränser.
  5. Nyfiket betrakta sin egen förändring med en strävan till ökad självkännedom.

Slutsatsen är given. Ledarskapet kommer att ställas på stora prov. Förmågan att ”sammanhangssätta”, att se kundbehov, verksamhet och medarbetare på ett nytt sätt och samtidigt skapa tillit i förändringen blir viktiga ingredienser för ledarskapet i alla typer av verksamheter. Om vi också i vår tid förmår förnya vårt sätt att leda öppnas en stor möjlighet för Sverige och svenska företag och organisationers fortsatta förnyelse.

 

Micael Mathsson
Grundare, Gaia Leadership

 
Missa inte frukostseminariet som ger dig svar om Digital Transformation.Säkra din plats redan idag! Välkommen till Kentor Talks där Gaia Leadership medverkar Kentor.

Har du surdegar som blockerar dig?

Ibland händer det att en kund bokar av en tid med kort varsel. När detta händer en gång ser jag det som ett mänskligt fel men om det fortsätter att hända igen med samma kund ser jag det som...

Läs mer

2018-04-11 | Uncategorized | 189

Post #metoo: vilka normer längtar vi från och till?

När svallvågorna kring #metoo gick höga var det svalkande med Katharina Berndt Rasmussens (fil.dr, forskare i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier & Uppsala universitet) debattartikel i SvD. Hennes avsikt var att bjuda motstånd mot överdrivna reaktioner och motreaktioner,...

Läs mer

Hur skapar du resultat i din organisation?

Gaia Leadership höll ett Samtal i ögonhöjd på temat: ”Medarbetarskap, bortom idag – organisationers största utmaning och möjlighet”. Uppsala stadsteater hälsade ett 30-tal medverkande från 13 olika organisationer välkomna. Samtalet var öppet, ärligt, generöst och präglades av närvaro och...

Läs mer

Gaia Leadership 360+

Verktyget för att skapa resultat på ny nivå! Gaia Leadership har utvecklat ett eget 360-verktyg; Gaia Leadership 360+. Ett icke-dömande verktyg där det inte handlar om att vara bra eller dålig utan att titta på sina egna egenskaper i...

Läs mer

2018-01-26 | Uncategorized | 660