Kommunikationsprogrammet

Under tre dagar ger Gaia Leaderships coacher dig träning och verktyg som du direkt kan använda i din kommunikation. Programmet innefattar 8 områden: Mitt kommunikativa Ledarskap • Jag som kommunikativ ledare, hur vill jag bli uppfattad som kommunikativ ledare? • Arenor och kanaler i min kommunikation • Målgrupp och deras behov • Anpassa kommunikationen till […]

Anmälan

Innehåll

Under tre dagar ger Gaia Leaderships coacher dig träning och verktyg som du direkt kan använda i din kommunikation.

Programmet innefattar 8 områden:

Mitt kommunikativa Ledarskap
• Jag som kommunikativ ledare, hur vill jag bli uppfattad som kommunikativ ledare?
• Arenor och kanaler i min kommunikation
• Målgrupp och deras behov
• Anpassa kommunikationen till olika målgrupper och blanda logiska och emotionella argument

Kommunikationsteori och vägledande principer
• Strategisk kommunikation och effekttanken
• Grundläggande retorik
• Vikten av närvaro
• Interaktion och balans mellan relation & innehåll
• Motivation & ledarskapsteorier
• Effektiva förberedelser
Storytelling
• Varför, vad och hur?
• Vikten av berättelsens struktur/uppbyggnad

Kommunikation kring företagets vision och värderingar
• Binda ihop individers och teams mål med företagets övergripande mål, visioner, missioner, värderingar, strategier och göra dem meningsfulla
• Skapa och dela min story om företagets vision etc.

Anpassning av viktig information och budskap
• Målgruppen och deras önskemål och behov
• Tydlig och konsekvent kommunikation

Hur skapa en stark feedback och feed forward kultur
• Feedback- och feed forward – varför? vad? hur?
• Vikten av att som ledare ge och fråga efter feedback och feed forward

Att kommunicera förändring
• Vikten av att kommunicera i de olika faserna av förändrings processen
• Influera andra att enas kring ideer
• Sälja och driva förändring
• Hur möta och hantera motstånd
Samtal kring svåra frågor
• Vikten av att skapa starka relationer, förtroende och öppenhet
• Före, under och efter mötet
• Hur hantera min och andras reaktioner

Programmet blandar träning, diskussioner, reflektioner . Något som är väldigt effektivt är också träning framför videokamera, viket vi också gör vid olika tillfällen under dagarna. Utifrån det du ser och upplever sätts delmål upp för vad som skall tränas under nästa tillfälle. Programmet leds av två erfarna Gaia Leadership konsulter.

Fakta

Nästa programstart:
Kontakta sofie.rydaker@gaialeadership.com för nästa programtillfälle.

Ansökan och anmälan:
För att få lärprocesser på rätt nivå och bra dynamik i deltagargruppen ställs höga krav på dig som deltagare, därför använder vi ett ansökningsförfarande. Detta leder till att du möter individer i programmet som är lika motiverade som du själv.

Målgrupp:
Chefer, projektledare och specialister. Du som vill öka din medvetenhet och effekt av din dagliga kommunikation.

Omfattning:
3 dagar i centrala Stockholm. Ej övernattning. Maximalt 12 deltagare

Pris:
16 800 kr ex moms. Kost och eventuell logi tillkommer.
Kontakta oss för ev. företagsinternt upplägg.

Mål

Du kommer att få kunskap och träning i en specifik metodik och ett nytt ledarskap som direkt skapar resultat och en stark och uthållig tillväxt både för verksamheten, dig själv och för dina medarbetare.

Genom programmet får du:

  • En ökad medvetenhet om dig själv som kommunikativ ledare
  • Träning i aktiv lyssnande, reflektion och hur du skapar meningsfulla samtal
  • Öva och lära dig metoder för storytellning
  • Veta och träna på hur du professionellt sätt har samtal kring svåra frågor
  • Lära dig och öva tekniker att presentera och kommunicera (inklusive handfasta tips och idéer om hur du kan hålla lyssnarna uppmärksamma och inspirerade)
  • Skapa en utvecklingsplan för fortsatt lärande och utveckling i din roll som kommunikativ ledare
  • Skapa ett nätverk med andra kommunikativa ledare

Efter avslutat program finns möjlighet till fortsatt individuell coaching.

Sagt om

”Theory is important but practical exercise is crucial. The course provided great scope for practical exercises combined with feedback. I now have with me practical ideas on how I can personally develop my communication. To remind me of my development areas, I noticed them on post-its on my desktop, so that they are visible to me in my everyday life, so that I constantly practice and develop.”

Citat Madeleine Nilsson, Business Support, SEB.

Kontakt

Vi ser fram emot att hör från dig.

academy@gaialeadership.se eller ring 08-459 77 80

Pdf


Anmälningsformulär

För att säkerställa att programmet du valt matchar dina behov gör vi alltid en individuell bedömning av din bakgrund utifrån Gaia Leaderships antagningskrav samt stämmer av dina personliga förutsättningar och mål, via telefon eller i ett personligt möte. I anslutning till det får du sedan ett antagningsbesked.

Övriga frågor eller information

Visa allmänna villkor för utbildningar vid Gaia Leadership

Betalningsvillkor

Avgiften ska vara betald till programstart. Ni garanteras den plats antagningsbeskedet avser under förutsättning att avgiften är reglerad senast vid detta tillfälle. Anmälningsavgiften är förverkad och skall inbetalas till Gaia Leadership utan dröjsmål.

Avanmälan

Vid avbokning 30 dagar innan start ingen debitering. 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning därefter debiteras 100%. Ni har givetvis möjlighet att ersätta er plats med en annan kollega.

Övrigt

Gaia Leadership förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda avgifter utan avdrag. Gaia Leadership förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. Deltagare som inte har godkänd närvaro vid tiden för certifiering måste komplettera detta nästföljande utbildningsomgång för att erhålla certifikat.
Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får användas under och efter avslutade program inom Gaia Leadership skyddade nätverk för kommunikation och uppföljning.

Ansvarsbegränsning

Gaia Leadership är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Gaia Leaderships kontroll. Gaia Leadership är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Gaia Leadership är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Gaia Leadership har varit normalt aktsam.

Godkänn villkor*

Ja, accepterar att anmälan är bindande och godkänner Gaia Leadership allmänna villkor för anmälan