Det offensiva ledarskapet

För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett nytt ledarskap. Detta ledarskap kallar vi Det Offensiva Ledarskapet. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling och affärens/verksamhetens vision och utmaningar i centrum. När individen växer och utvecklas, växer och utvecklas organisationen.

Anmälan

Innehåll


Med den förändringstakt som vi idag upplever är den gamla idén om chefens ledarskap över medarbetaren ineffektiv. Att som chef utöva ett ledarskap som bygger på kontroll och kunskapsövertag, att försöka motivera och ta ansvar för medarbetarnas utveckling och resultat blir i längden ohållbart. För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling och affärens/verksamhetens vision och utmaningar i centrum. När individen växer och utvecklas, växer och utvecklas organisationen. Detta ledarskap kallar vi Det Offensiva Ledarskapet.

Genom åren har vi stöttat hundratals organisationer och ledningsgrupper med att införa Det Offensiva Ledarskapet.

Ett ledarskapsprogram som baseras på:

  • Den kunskap vi erhållit ifrån mötet med tusentals chefer i näringslivet och i offentlig sektor
  • Vår egen ledningsfilosofi
  • Modern ledar- och motivationsforskning

Fakta

Kursstart under våren 2018 i Stockholm

Ansökan och anmälan:
För att få lärprocesser på rätt nivå och bra dynamik i deltagargruppen ställs höga krav på dig som deltagare, därför använder vi ett ansökningsförfarande. Detta leder till att du möter individer i programmet som är lika motiverade som du själv.

Målgrupp:
Chefer som är nyfikna på att utveckla sitt ledarskap och som vill skapa resultat på ny nivå.
Max antal deltagare 10 personer.

Omfattning:
Totalt 8 dagar fördelade på 6 tillfällen, 3 individuella coachingar samt en personlighetsprofil.  Programmet pågår under ca ett halvår och leds av två erfarna ledarskapskonsulter.

Programmet innehåller fem seminarier och individuell coaching.
Seminarium 1: 2 dagar, Inledning och ny syn på ledarskap
Seminarium 2: 1 dag, Leda mig själv
Seminarium 3: 2 dag, Mitt ledarskap av andra
Seminarium 4: 2 dagar, Dynamiska gruppen och skapande kommunikation
Seminarium 5: 1 dag, Avslut, fördjupning och summering

Pris:
65.000 ex moms. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Mål

Syftet med programmet är att öka verkningsgraden på ditt ledarskap. Vi arbetar med fokus på din vardag och din affärs/verksamhets unika utmaningar och hur du med ett nytt ledarskap kan adressera dessa. Vi använder upplevelsebaserad metodik; teori varvas med praktik, träning och reflektion.

Genom programmet får du:

  • Kunskap och insikter om Det Offensiva Ledarskapet
  • Ökad självkännedom och förstärkning av ditt personliga ledarskap
  • Kunskap om gruppers samverkan och hur effektiva team skapas
  • Kunskap om individers motivation och drivkrafter och hur du effektivare leder andra
  • Öka din kommunikativa och coachande förmåga
  • Din personliga affärsplan kopplat till din organisations utmaningar och mål
  • Aktivt nätverksbyggande mellan deltagarna för gemensamt lärande såväl under programmet som efter.

Sagt om

”Det har inte ”bara” varit en ledarskapsutbildning, det har också varit ett ”ankare” och ett stöd i tillvaron att kontinuerligt, både via träffarna liksom coachningen att ha ett stöd!  Inser att ni genom era insatser för ledarskapet inte enbart utvecklar de människor som på olika sätt deltar, ni hjälper också till att göra en bättre värld och skapar resultat för så många fler, när ledarskapet stärks ute i organisationerna!”

Lena Lundvall , chef näringslivet

” Otroligt lärorik, berikande och utvecklande process om sig själv som människa och ledare. Det är något man verkligen tycker om, man vill bara ha mer och mer, och hoppas att programmet aldrig skall ta slut.”

VD, B&B TOOLS-koncernen

” För mig handlar ledarskap om att utmana och coacha för att ge medarbetare tillgång till sin egen inre ”motor”, samt att skapa förutsättningar att de proaktivt skall kunna agera utifrån en större helhet, inte bara utifrån sin egen del av verksamheten. Under åren har vi samarbetat med Gaia Leadership med bl a ledningsgruppsutveckling och individuell coachning. Synsättet  Det Offensiva Ledarskapet har givit oss offensiva medarbetare som tar ett större ansvar för helheten och proaktivt bidrar till verksamhetens utveckling. Jag upplever Gaia Leaderships konsulter som erfarna och väl grundade i den verklighet som vi befinner oss i, i mitt fall det privata näringslivet.”

Karin Svenske Nyberg HR Direktör Stora Enso

Kontakt

Vi ser fram emot att höra från dig.

academy@gaialeadership.se eller ring 08-459 77 80

Pdf

Anmälningsformulär

För att säkerställa att programmet du valt matchar dina behov gör vi alltid en individuell bedömning av din bakgrund utifrån Gaia Leaderships antagningskrav samt stämmer av dina personliga förutsättningar och mål, via telefon eller i ett personligt möte. I anslutning till det får du sedan ett antagningsbesked.

Övriga frågor eller information

Visa allmänna villkor för utbildningar vid Gaia Leadership

Betalningsvillkor

Avgiften ska vara betald till programstart. Ni garanteras den plats antagningsbeskedet avser under förutsättning att avgiften är reglerad senast vid detta tillfälle. Anmälningsavgiften är förverkad och skall inbetalas till Gaia Leadership utan dröjsmål.

Avanmälan

Vid avbokning 30 dagar innan start ingen debitering. 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning därefter debiteras 100%. Ni har givetvis möjlighet att ersätta er plats med en annan kollega.

Övrigt

Gaia Leadership förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda avgifter utan avdrag. Gaia Leadership förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. Deltagare som inte har godkänd närvaro vid tiden för certifiering måste komplettera detta nästföljande utbildningsomgång för att erhålla certifikat.
Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får användas under och efter avslutade program inom Gaia Leadership skyddade nätverk för kommunikation och uppföljning.

Ansvarsbegränsning

Gaia Leadership är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Gaia Leaderships kontroll. Gaia Leadership är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Gaia Leadership är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Gaia Leadership har varit normalt aktsam.

Godkänn villkor*

Ja, accepterar att anmälan är bindande och godkänner Gaia Leadership allmänna villkor för anmälan